Elektronická evidence tržeb začíná

01.09.2016 21:29

Po dlouhých přípravách začne fungovat systém Elektronické evidence tržeb. Již 1. září vstoupí v účinnost některá ustanovení zákona o evidenci tržeb, konkrétně bude možné žádat správce daně o povolení pro evidování tržeb v tzv. zjednodušeném režimu. Důvodem pro evidenci ve zjednodušeném režimu, je zamezení znemožnění nebo zásadního ztížení plynulého a hospodárného výkonu podnikatelské činnosti. Obecně pak do tohoto  režimu patří prodej zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné dopravě. O zařazení do zjednodušeného režimu si mohou zažádat i podnikatelé bez přístupu k internetu Vláda je rovněž zmocněna k vydání nařízení, v němž takové tržby může stanovit. Zařazení do zjednodušeného režimu musí podnikateli povolit Finanční správa a údaje o platbě je nutné odevzdat do pěti dnů od uskutečnění transakce.

Dalším vhodným institutem, který zákon rovněž upravuje v ust. § 32 je závazné posouzení o určení evidované tržby. Toto posouzení vydává na žádost poplatníka správce daně a určuje, zda je platba evidovanou tržbou či platbou, která může být evidována ve zjednodušeném režimu. Na poplatníka se klade jistý nárok v tom, že v žádosti musí uvést nejen popis platby, ale také návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.  Tuto žádost je vhodné učinit, pokud není jasné, zda realizované tržby nejsou evidovanou tržbou, tedy platbou v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem.

Od 1.září může poplatník, tedy každý kdo je subjektem daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, žádat o autentizační údaje. Ty slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně, jehož prostřednictvím bude spravován certifikát pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb. Tuto žádost lze podat prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou. Zde je třeba se seznámit s požadavky na formát a strukturu zveřejněnou správcem daně. Druhou možností je pak podání žádosti ústně do protokolu. Následně, buď bez zbytečného odkladu anebo ihned v případě ústního podání žádosti budou tyto údaje poplatníkovi přiděleny. Ještě před podáním uvedené žádosti je nutné oznámit správci daně údaje o všech provozovnách poplatníka, v nichž je vykonávaná činnost generující tržby. Již v současné době připravila Hospodářská komora České republiky spolu s Asociací hotelů a restaurací České republiky on-line dotazník, v němž zjišťují okruhy možných problémů funkcionality softwarových řešení při evidenci tržeb. Je tedy zřejmé, že uvedené problematice je věnována velká pozornost a následující tři měsíce budou zaplněny zejména technickými přípravami.

Zbývající část zákona o evidenci tržeb nabývá účinnosti až 1. prosince 2016. V praxi to znamená, že od tohoto data se bude nutno řídit celým zákonem a tržby začít skutečně evidovat, tedy být již nejpozději v onen den připraven jak po technické stránce, tak po stránce právní. To ale platí jen pro ubytovací a stravovací služby. Ustanovení § 37 pak podrobně stanoví postupný náběh povinnosti tržby evidovat i pro ostatní podnikatele.

camic.cz