Evidence svěřenských fondů

15.01.2018 16:06

 

Dne 1. 1. 2018 vešly v účinnost poslední části novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“) a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících („Zákon o veřejných rejstřících“), která zavádí zejména evidenci svěřenských fondů („Evidence“). Vzhledem k tomu, že uvedená novela přináší značné změny režimu fungování svěřenských fondů, doporučujeme se s ní blíže seznámit. Vzniklou evidenční povinnost svěřenských fondů budou zajišťovat rejstříkové (krajské) soudy. Do Evidence se budou zapisovat mimo jiné tyto údaje – označení, účel, den vzniku a zániku, identifikační číslo, identifikace svěřenského správce, počet svěřenských správců a způsob, jakým jednají, identifikace zakladatele, identifikace obmyšleného. Nově zřizovaná Evidence bude veřejná pouze částečně. Další údaje o svěřenském správci a údaje o jiných zapisovaných osobách budou zveřejněny jen s jejich souhlasem. Úplný opis obsahující veškeré zapisované údaje rejstříkový soud poskytne pouze svěřenskému správci a osobě, která prokáže právní zájem. Nově zřízená evidence svěřenských fondů je osvobozena od soudních poplatků zápisu a změn zapsaných údajů. Lhůta pro úodání návrhu na zápis změny údajů do evidence je do 15 dnů od rozhodné skutečnosti.

pravniprostor.cz